Analiza finansijskih izveštaja

Za  analizu finansijskih izveštaja  koriste se sledeći izveštaji preduzeća:

 • Bilansa stanja
 • Bilansa uspeha
 • Izveštaj o novčanim tokovima
 • Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Bilans tokova gotovine
 • Napomene uz finansijske izveštaje

Uz ove osnovne finansijske izveštaje najčešće se prilažu i dva prateća izveštaja:

 • Izveštaj o poslovanju
 • Mišljenje ovlašćenog revizora

Izuzetno je značajna za širi krug subjekata, koji imaju neposredne ili posredne interese u odnosu na preduzeće, a sama analiza poslovanja im omogućava da donose odgovarajuće odluke na njenim osnovama.

Tu spadaju kako interni subjekti (vlasnici, akcionari, menadžment, ostala zaposlena lica u preduzeću), tako i eksterni subjekti (poslovni partneri, poverioci, banke).

Analiza finansijskih izveštaja omogućava dobijanje sledećih informacija:

 • Ocene boniteta preduzeća
 • Strukture imovine preduzeća
 • Izvore finansiranja preduzeća
 • Uloga preduzeća na tržištu (primenom komparativnog metoda)
 • Ocena poslovnog rezultata
 • Procena mogućnosti za razvoj preduzeća u budućnosti
 • Procena potencijalnih rizika u poslovanju

Na osnovu ovih informacija prave se poslovni planovi preduzeća (za kraći ili duži period), koji sadrže konkretne aktivnosti koje preduzeće treba da sprovede u planiranom vremenskom okviru, u cilju postizanja boljih poslovnih performansi.

Znanjem, veštinama, alatima i tehnikama ostvarujemo odlične poslovne rezultate zajedno sa vama

U cilju postizanja boljih poslovnih performansi kreiramo poslovne planove za kraći ili duži vremenski period​

Želite da zajedno unapredimo vaše poslovanje?

Obratite se našem timu konsultanata, sa kojima ćete pronaći najbolje, sveobuhvatno rešenje za trenutne izazove sa kojima se susrećete.

stolice-op42

Usluge info kancelarije

Uvek pratimo potrebe naših klijenata

Osnovna ideja naše firme je da omogućimo da na jednom mestu, u u najkraćem mogućem roku, dobijete sve neophodne informacije vezane za vaše poslovanje.

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Registracija preduzetnika, osnivanje privrednog društva, prestanak privrednog društva...
Saznajte više

IT usluge

IT usluge

Digitalni marketing, web rešenja, brendiranje, IT podrška i održavanje informacionih sistema, foto & video usluge
Saznajte više

Pravne usluge

Pravne usluge

Privredno pravo, radno pravo i radni odnosi, građansko pravo, zastupanje u postupku medijacije...
Saznajte više